• Hem
  • Grönt och klima...
sida

Grönt och klimatsmart boende

När vi bygger bort bostadsbristen och renoverar det äldre bostadsbeståndet har vi även en unik chans att minska samhällets klimatpåverkan och skapa trivsamma bostadsmiljöer. Vi har varit med och skärpt kraven på energieffektivitet i all nyproduktion på stadens mark, och vill skärpa kraven ytterligare. Vänsterpartiet har även varit pådrivande i att fasa ut kolkraften ur det fjärrvärmenät som försörjer nästan alla flerfamiljshus i Stockholm med värme. Staden håller på att ta fram en analys över utsläpp i själva byggprocessen, som gör att vi ska kunna ställa krav på mer miljövänligt byggande. Vi vill bland annat öka byggnationen i trä, eftersom betong skapar stora utsläpp av växthusgaser.
Hur vi lever i våra bostäder har också stor betydelse för klimat och miljö. Genom att bygga samhällen med närhet till offentlig service, bra skolor, spår, kultur och nöjen och genom att satsa på bättre cykelvägar och kollektivtrafik behöver vi inte använda bilen. Parkeringsplatser och trafikleder kan då delvis ersättas av grönområden eller bostäder. Parkeringstalen, det vill säga hur många parkeringsplatser som byggs i anslutning till nya hus, har sänkts och kan sänkas ytterligare om byggaktörerna satsar på gröna mobilitetslösningar, såsom bilpooler och cykelförråd.
De allmännyttiga bostadsbolagen ska bli ännu bättre på att ta tillvara stockholmarnas intresse för miljö och att spara på resurser. Genom att till exempel erbjuda odlingslotter, prylbibliotek där hyresgästerna kan låna verktyg och annat, bekväm återvinning och insamling av grovsopor, lådcykelpooler och cykelverkstäder skapas möjligheter för att förbättra både den ekologiska hållbarheten och sociala sammanhållningen.

Kopiera länk