sida

Spånga-Tensta

Spånga-Tensta

Spånga-Tensta

Stadsdelsområdet domineras av stadsdelen Tenstas lägenheter som står för mer än hälften av bostäderna, småhus inräknat. De övriga stadsdelarna präglas av en hög andel småhus och bostadsrätter. I Spånga-Tensta stadsdelsområde har andelen allmännytta halverats under de senaste tjugo åren, genom utförsäljningar till privata fastighetsägare och omvandlingar till bostadsrätter. De planarbeten och byggnationer som för närvarande är aktuella domineras av bostadsrätter, varför den totala fördelningen i än högre grad kommer att gå mot dominans av privata boendeformer. Stadsdelsområdet är dock i hög grad heterogent. Vissa stadsdelar präglas av en majoritet bostadsrätter medan andra domineras av allmännytta. Även medelinkomsterna skiljer sig kraftigt åt bland stadsdelarna., för stadsdelsområdet som helhet ligger nivån dock nästan 50 000 kronor under stadens nivå på 327 100 kronor. Sammantaget präglas området av avsevärd segregation.

Kopiera länk