• Hem
  • Markpolitik
sida

Markpolitik

Mark är en av de mest grundläggande resurserna som krävs för att kunna bygga många och billigare bostäder. Markpolitikens utformning villkorar därför vilken bostadspolitik som kan drivas. Vi i Vänsterpartiet vill att människors behov ska gå före fastighetsbolagens intressen. Det är staden som ska ta fram planer på hur marken ska användas. Vi ska ställa tydliga sociala, miljömässiga och kvalitetsmässiga krav på den som vill bygga på stadens mark.
Under den här mandatperioden har vi inom den rödgrönrosa majoriteten startat projekten Fokus Skärholmen och Fokus Hagsätra-Rågsved. Projekten går ut på att vända planprocessen, så att detaljplaner som utgår ifrån stadens behov klubbas innan vi bestämmer vem som ska bygga och förvalta. Projekten går också ut på att fokusera på social hållbarhet, jämställdhet och geografisk segregation, genom att sätta press på byggherrar att agera som sociala aktörer. På så vis tar staden ett helhetsgrepp över planeringen av vår mark.
I Stockholm äger kommunen ca 70 procent av den mark som finns inom kommunens gränser. Det är en avgörande förutsättning för staden att vi fortsatt äger mycket mark om vi vill kunna ha kontroll över exploateringen. Därmed vill vi gå ifrån den modell som råder just nu, där försäljning av mark är den näst största inkomstkällan för kommunen. Vi ser hellre att vi höjer skatten något än är beroende av att sälja en massa mark för att kunna finansiera välfärden eller fortsatt byggande. Mark är nämligen inte något vi kan se som en vara som vilken helst – mark är en ändlig resurs. Både vår långsiktiga välfärd och det framtida bostadsbyggandet måste ha en långsiktigt hållbar och gemensam finansiering.

Kopiera länk