artikel

Nomineringsanmodan: Stockholms Hamn AB

Vi söker en suppleant till Stockholms Hamn AB. Stockholms Hamnar arbetar för att göra Stockholm till en levande och modern sjöfartsstad för invånare, näringsliv och turister. I uppdraget ingår att främja sjöfarten och säkra regionens varuförsörjning.

Stockholms Hamnar erbjuder kajplatser, anläggningar samt service och tjänster åt färje-, kryssnings- och godstrafik. I Stockholms Hamnars ansvar ingår även utveckling av innerstadskajerna samt service till skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. De som är intresserade ska ha intresse för de sakfrågor som finns i denna nämnd samt vara beredd att även delta i Stockholmsvänsterns möten på kvällar och ev. på helger.

Arbetet kräver att man  kan avsätta tid för inläsning av handlingar samt möten med både den som är ledamot samt studiebesök etc. Det är spännande uppdrag och du kommer även få en inblick i det övriga arbetet som Stockholmsvänstern gör.

Alla medlemmar har nomineringsrätt. Enligt Vänsterpartiets stadga skall kvinnor vara representerade i valda organ och på förtroendeposter men minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Eftersom vi har förnärvarande en manlig ledamot i styrelsen föredrar vi nominering av kvinnor.

Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn och titel
  • Adress
  • Mobil
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 12 februari 2023 Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Kopiera länk