artikel

Nomineringsanmodan: Stockholms stads parkerings AB

Vi har en suppleantplats i styrelsen för Stockholms stads parkerings AB som är vakant och vi ska förrätta ett nytt val. Styrelsen har möten ca tre gånger per termin, alltid på morgonen på Sthlm Parkerings kontor vid Globen. Mötena håller på 1-2 timmar. Arbetet handlar mest om att tillvarata bolagets intressen vilket gör att det är väldigt få konflikter med de andra partierna och väldigt trevlig stämning. Självklart finns ett V-perspektiv att bevaka när det gäller t ex miljöfrågor (cykelparkering, antal parkeringsplatser, infartsparkeringar m.m.) och funkisperspektiv. Det är många frågor som hänger samman med vad som sker i trafiknämnden så det kan ju finnas en fördel om det finns samarbete med den person som sitter där eller om det tom är samma.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. De som är intresserade ska ha intresse för de sakfrågor som finns i denna nämnd samt vara beredd att även delta i Stockholmsvänsterns möten på kvällar och ev. på helger.

Arbetet kräver att man  kan avsätta tid för inläsning av handlingar samt möten med både den som är ledamot samt studiebesök etc. Det är spännande uppdrag och du kommer även få en inblick i det övriga arbetet som Stockholmsvänstern gör.

Alla medlemmar har nomineringsrätt. Enligt Vänsterpartiets stadga skall kvinnor vara representerade i valda organ och på förtroendeposter men minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Eftersom vi har förnärvarande en manlig ledamot i styrelsen föredrar vi nominering av kvinnor.

Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn och titel
  • Adress
  • Mobil
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 12 februari 2023. Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Kopiera länk