artikel

Nomineringsanmodan: Stockholms Stadshus AB

Vi söker en suppleant till styrelsen för Stockholms Stadshus AB, där vi har två ordinarie ledamöter. Uppdraget gäller för tiden 2023-04-01 – 2027-03-31. Stockholms Stadshus AB är sedan 1991 moderbolag i en koncern som består av 16 dotterbolag och ett intressebolag.

Stockholms Stadshus AB har en sammanhållande funktion för huvuddelen av Stockholms stads aktiebolag och ska leda bolagskoncernen. I kommunfullmäktiges direktiv ingår att svara för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning, utöva ekonomisk kontroll och uppföljning, samt att utveckla styrformer och samspelet mellan ägare, koncernledning och dotterbolag. Moderbolaget följer upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer och av kommunfullmäktige gemensamma direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser, i samverkan med stadsledningskontoret.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem i vänsterpartiet. De som nomineras ska ha intresse för de sakfrågor som uppdraget innebär samt vara beredd att även delta i Stockholmsvänsterns möten på kvällar och ev. på helger.

Förutom de åtta styrelsesammanträdena om året på dagtid (kl 13:00 på måndagar) kräver uppdraget att man kan avsätta tid för inläsning av handlingar och kommunikation med V-ledamöterna i styrelsen. Det är ett spännande uppdrag och du kommer även få en inblick i det övriga arbetet som Stockholmsvänstern gör.

Enligt Vänsterpartiets stadga skall kvinnor vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Eftersom vi har för närvarande en kvinnlig och en manlig ledamot i styrelsen föredrar vi nominering av kvinnor till suppleantplatsen.

Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt kompletta uppgifter enligt följande:

  • Namn
  • Fullständigt personnummer
  • E-postadress
  • Adress
  • Mobiltelefon

Sista nomineringsdag är den 20 februari 2023 kl. 12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Kopiera länk