artikel

Nomineringsanmodan för ledamot i Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030

Rådet ska stödja och ge råd i staden arbete med att nå hållbarhetsmålen.

 • följa och ge råd hur staden tar ansvar och verkar för att intentionerna i Agenda 2030-arbetet utvecklas
 • stödja stadens verksamheter att nå målet att vara ledande i genomförandet av agendan
 • samverka med stadens nämnder och bolagsstyrelser och ta fram rapporter, analyser och utvärderingar i syfte att stödja stadens verksamheter i genomförandet av Agenda 2030
 • vara remissinstans i strategiska och stadsövergripande ärenden.

Rådet består av 17 ledamöter som utses av kommunstyrelsen för ett år i taget. Tillsammans ska rådet representera en bred kunskap och erfarenhet inom olika områden relaterade till Agenda 2030. I rådet finns:

 • Förtroendevalda politiker: De nio partier som har representation i kommunstyrelsen har var sin ledamot.
 • Sakkunniga: Åtta ledamöter är särskilt sakkunniga och nomineras av organisationer inom civilsamhället, näringsliv och akademi.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem.

Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 • Namn och titel
 • Adress
 • Mobil
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 11 april. Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Kopiera länk