artikel

Nomineringsanmodan för Stiftelsen Barnens Dag

Vänsterpartiet i Stadshuset behöver en ersättare i Stiftelsen Barnens Dags styrelse.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholms stad och att vara medlem i Vänsterpartiet. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt kompletta uppgifter enligt följande:

  • Namn
  • Adress
  • Mobilnummer
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer
  • Motivering

Sista nomineringsdagen är 10 januari 2024. Nomineringarna ska skickas till [email protected]

STIFTELSEN BARNENS DAG STYRELSE
Efter beslut i kommunfullmäktige bildades den 1 juli 1980 Stiftelsen Barnens Dag, vars ändamål är att äga och förvalta Barnens Dags Förenings tidigare egendomar på Barnens Ö i Norrtälje kommun och Fiskeboda i Katrineholms kommun.

I samband härmed övertog stiftelsen Barnens Dags Förenings och Stiftelsen Fyrklöverns tillgångar och skulder. Syftet med stiftelsebildningen var att säkerställa den framtida verksamheten på Barnens Ö och Fiskeboda samt att i lämplig form säkra stadens inflytande över verksamheten. I stiftelsens styrelse har staden majoritet. Stiftelsen har till ändamål att äga och förvalta Barnens Ö på Väddö i Norrtälje kommun och Fiskeboda i Julita, Katrineholms kommun.

Den skall utveckla sommargårdsverksamheten och i övrigt en meningsfylld allmän fritids- och friluftsverksamhet på Barnens Ö och Fiskeboda. Därvid skall särskilt beaktas att föreningslivet i Stockholm bereds möjlighet att nyttja anläggningarna för den egna barn- och ungdomsverksamheten.
Vidare skall stiftelsen verka för att anläggningarna på Barnens Ö och Fiskeboda inrättas för ett nyttjande åretrunt.

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av fem ledamöter och fem suppleanter. Styrelsen utses för en tid av ett år. Stockholms kommunstyrelse utser fem ledamöter, varav en är ordförande och fem suppleanter. Styrelsens räkenskaper skall granskas av två av Stockholm stad utsedda revisorer, varav en skall vara auktoriserad. Revisorerna utses för en tid av ett år. För revisorerna skall i samma ordning utses suppleanter.

Kopiera länk